Adresas: 
Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
Tel.: 451-38722

El. paštas: 
linelis@pasvalys.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Pasvalio r. sav.
Ugdymo programos

Darželyje-mokykloje vykdomos ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.
Nuo 2007 metų rugsėjo 1 dienos ankstyvąjį (nuo 1 iki 3 metų) ir ikimokyklinį (teikiamas vaikui nuo 3 iki 5 (arba 6) metų) vykstantį ugdymą reglamentuoja Pasvalio rajono Narteikių darželio-mokyklos „Linelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa. Šios programos tikslas yra atsižvelgiant į pažangiausius mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą, priešmokyklinėje grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa” (LR ŠMM ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. ISAK-1015).

 

Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2005 birželio 22d. „Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“ bei Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 22 d. Nr. T1-400 sprendimu „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo“. Priešmokyklinio ugdymo auklėtojos dirba 36 val. per savaitę, organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.

 

Darželio-mokyklos bendruomenė pasirinkusi ir dirba etnine kultūros kryptimi, parengta „Etninio ugdymo programa“, kuriama jauki, saugi aplinka bendruomenės nariams. Mokytojas gali savo nuožiūra integruoti atsikirus mokomuosius dalykus, organizuoti integruoto darbo dieną, kelias dienas, savaitę. Mokytojai naudojasi mokytojų knygomis, vadovėlių autorių parengtais dalykų teminiais planais, aprobuotais teminiais planais. Planuodamas darbą dienai, savaitei, mokytojas individualizuoja, konkretina ugdymo turinį, atsižvelgdamas į klasės, pavienių vaikų, mokyklos, regiono poreikius. Keturioms pradinukų klasėms be pradinio ugdymo programos taikomos papildomos programos vaikų užimtumui: „Mano knygelės”, „Lietuvių liaudies šokiai”, „Folkloro studija”. Ugdymo turiniui individualizuoti mokytojos rengia papildomo ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų siūlymus, mokyklos bendruomenės papildomo ugdymo organizavimo tradicijas, turimas mokinio krepšelio lėšas. Ugdymo valandos skiriamos ir meninei raiškai.


Civilinė sauga, saugus eismas, priešgaisrinės saugos mokymas pradinio ugdymo programoje integruojamas į mokomuosius dalykus.

 

Logopedinė pagalba teikiama ugdytiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiamos konsultacijos darželio-mokyklos mokytojams ir ugdytinių tėvams. Sveikatos priežiūros specialistės teikia pirmąją medicinos pagalbą, metodinę pagalbą bendruomenei medicininėmis temomis, vykdo GHP (gerosios higienos praktika) maitinant vaikus.